El Laboratori clínic de l’Hospital de Figueres cert ifica la qualitat dels seu serveis amb la ISO 9001:2015

El Servei de Laboratori de l’Hospital de Figueres h a aconseguit la recertificació del seu sistema de qualitat d’acord amb els requisits de la nova versió de la norma ISO 9001:2015.

Aquest estàndard internacional ha recone gut tots els serveis que desenvolupa el laboratori d’anàlisis clíniques en l es especialitats de Bioquímica, Immunologia, Microbiologia i Hematologia, així com la realització d’extraccions i el dipòsit d’Hemocomponents.

Aquesta certificació ha estat un procés exigent lid erat per la cap de Servei de Laboratori, Carme Mora, i el coordinador de qualit at, José Tomás Leganés. També ha comptat amb la implicació de tots els professionals de l’equip per desenvolupar-lo i aplicar-lo.

La nova versió de la ISO 9001 ha seguit posant l’ac cent en la millora contínua dels serveis. Per aconseguir-ho s’han identificat tots e ls agents que en major o menor mesura estan involucrats en el procés analític, com el personal sanitari extern al laboratori o proveïdors, entre d’altres. També s’ha n determinat els riscos que poden aparèixer en la pràctica diària per tal de prevenir efectes no desitjables, s’han desenvolupat activitats per garantir que els canvis produïts compleixin amb els estàndards de qualitat i els professionals mantingu in els coneixements necessaris per les activitats que es realitzen.

L’objectiu final de la ISO 9001:2015 és la millora de la satisfacció de l’usuari, per això, el laboratori realitzarà activitats d’avaluació, com e nquestes i altres mètodes per vetllar per la màxima eficiència dels seus serveis.

Amb aquesta certificació la Fundació Salut Empordà, a la qual pertany l’Hospital de Figueres, reforça el seu compromís amb la qualitat i la seguretat amb la ciutadania.

El laboratori Clínic és una eina d’ajuda al diagnòs tic, pronòstic i tractament de les malalties. L’any passat es varen processar 885.000 anàlisis procedents de l’Hospital de Figueres, el CSS Bernat Jaume i l’ABS de l’Escala, entre d’altres. Hi treballen una vintena de professionals entre metges, tècnics de laborator i i administratius i compta amb la tecnologia adequada per proporcionar uns resultats precisos.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar