L'Agència Tributària de Catalunya recapta durant els primers nou mesos un 18,28% més que l'any passat

Els ingressos per l'impost sobre transmissions patrimonials augmenten un 26,39%
L'Agència Tributària de Catalunya va recaptar de gener a setembre 2.597,8 milions d'euros pels tributs propis i cedits, el que representa un 18,28% més que durant el mateix període de l'any passat, tal com ha informat el Departament d'Economia a través d'un comunicat. Aquesta quantitat suposa el 15,73% sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període. Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d’euros, un 8,68% més que al 2016. Si és té en compte el total ingressat pels tributs que no formen part de les bestretes del model de finançament, el total és de 2.806,7 milions d’euros, amb un augment del 17,50%. Finalment, si s'inclouen les bestretes, els tributs propis i els cedits, el total recaptat a Catalunya és de 16.515,8 milions d’euros, un 11,90% d'increment respecte a gener-setembre del 2016.

En el capítol d'evolució dels tributs gestionats per l'ATC, l'increment en la recaptació s'explica pel bon comportament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(ITPAJD) i dels tributs sobre el joc. L'ITPAJD, que registra un augment en la recaptació del 26,39%, posa de manifest la recuperació progressiva de l’economia, i en especial, del mercat immobiliari. L'impost sobre transmissions patrimonials inclou tres figures tributàries: impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 M€ fins al setembre (un 27,17% més que el 2016); impost sobre actes jurídics documentats (362,3 M€, un 24,21% més); impost sobre operacions societàries (8,2 M€, un 17,98% més). Es tracta de dades que tenen en compte l'import contret de la recaptació, és a dir, aquell que correspon a l'activitat d'un exercici (en aquest cas, de gener a setembre) i no té en compte ingressos provinents de liquidacions d'activitats d'anys anteriors.

Les figures tributàries relacionades amb l’activitat del joc registren un creixement del 33,65% (158,8M ingressats) en el seu conjunt. L'augment respon principalment a l'increment de l’activitat i també a una millora en els circuits de comptabilització de la informació ingressada.

També destaquen per la seva evolució positiva l'impost de patrimoni amb 492,2 milions d’euros (un 1,68% més); i l’impost de successions i donacions amb 360,5 milions d’euros, un 9,25% més respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen amb les donacions.

Un 63,19% d'increment en l'impost sobre els habitatges buits

Durant els primers nou mesos de l’any també ressalta per percentatge en l'increment de la recaptació l'impost que grava els habitatges buits, amb un total de 18,7 milions d’euros, el que representa un 63,19% d’increment. La diferència en termes anuals (uns 7 milions d’euros) s’explica en part per l’augment –de 72 a 234- dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, d’acord amb la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social. Aquest increment de base, juntament amb l’aplicació de la tarifa progressiva ha provocat aquest repunt en la recaptació.

També augmenta el contret de l'impost sobre provisió de continguts (10,3 M€, un 10,74% més). Cal tenir en compte que el mes de juliol passat aquest darrer tribut va ser anul•lat pel Tribunal Constitucional (TC).

D'altra banda, l'impost sobre begudes ensucrades envasades és un tribut nou que va entrar en vigor l’1 de maig d’aquest any. La primera autoliquidació, realitzada entre l’1 i el 20 de juliol, va registrar una recaptació de 8,3 milions d’euros, corresponents al maig i juny del present exercici.

Finalment, la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics disminueix (-39,90%, i 16,9M ingressats). Tal com explica el Departament d'Economia a través d'un comunicat, això s’explica per la modificació dels terminis d’ingrés en passar de ser trimestral, a autoliquidar-se amb caràcter semestral, coincidint amb les dues temporades turístiques d’estiu i hivern: entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, per al segon. És a dir, si l’any 2016 es van autoliquidar quatre trimestres, aquest 2017 només s’ha liquidat el corresponent als mesos de gener a març. La primera autoliquidació d’acord amb el nou reglament es veurà reflectida en el proper informe de recaptació.

L'Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs: grans establiments comercials, successions i donacions, patrimoni, habitatges buits, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, estades en establiments turístics, béns de luxe (suspès cautelarment pel TC), impost sobre l'audiovisual (declarat inconstitucional al juliol), begudes ensucrades envasades, impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport d'elements radiotòxics, sobre emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, sobre emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial, sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, tributs sobre el joc i gravamen de protecció civil.

Augment del 8% dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament

L’import contret dels tributs recaptats per l'Estat i posteriorment transferits a la Generalitat durant els nou mesos de l’any és de 208,9 M€, 16,7 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 8,68%. Es tracta de quatre tributs: impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, impost sobre hidrocarburs, impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) i tributs sobre el joc 'on line'.

Els increments més significatius (+25,8% i 65,4 M€ ingressats) es detecten en l'àmbit de l'IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles; i en l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), amb un total de 8,9 milions d’euros (+ 75,26%), després que aquest mes de juliol l'Estat hagi transferit la part corresponent a Catalunya.

Finalment, s’observa un lleu augment en el contret de l’impost especial sobre hidrocarburs del 0,14% (119,9 milions) i una caiguda dels ingressos del joc 'on line' de -5,01% (14,6 milions). Aquesta dada, però no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada, tal com informa el Departament d'Economia.

En conjunt, la suma del contret dels tributs gestionats per l'ATC i dels gestionats per l'Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 2.806 M€, un 17,50% més que el mateix període de l’any anterior.

Creixement d'un 11% dels recursos del sistema de finançament

Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 10,82% respecte als mesos de gener-setembre del 2016 i arriben als 13,7 M€. Això s'explica per la liquidació del model de finançament del 2015, per un import total de 1.008 milions d’euros, que es van ingressar al mes de juliol.

Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són l'IRPF, l'IVA, els impostos especials de fabricació (tabac, alcohols i begudes derivades), l'impost estatal sobre hidrocarburs i l'impost especial sobre l'energia.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar